REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Vaccinează-te și poți câștiga”

Acasa REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Vaccinează-te și poți câștiga”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizator al campaniei promotionale „ Vaccineaza-te si poti castiga “ este Persoana juridică  ASOCIATIA C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. Buhuși, cu sediul în BUHUSI, STR. Nicolae Balcescu, nr.2 , înregistrată la Judecatoria Buhusi, in baza HJ2/PJ/1997, cod fiscal 9626394, telefon 0234261004, reprezentată legal prin Ec. Cozlovschi Gheorghita Valentin, în calitate de PRESEDINTE, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul” sau „Casa” in colaborare cu Prefectura Bacau .

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Decizia de derulare a prezentei campanii promotionale, denumita in cele de urmeaza „Campania”, conform regulilor din prezentul Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti.

2.2. Campania  se desfasoara in perioada 19-20 iunie 2021 (inclusiv), in intervalul orar 10.00-18.00 si are loc in colaborare cu Prefectura Judetului Bacau,  in cadrul campaniei privind prevenirea transmiterii infecţiei cu Covid 2,  care va  organiza  un maraton de vaccinare în Hello Shopping Park (Auchan), si  are ca scop implicarea  activa a Asociatiei CAR Solidaritatea IFN in sfera sociala , sustinand activitatea centrului de vaccinare .

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. La aceasta Campanie pot participa persoanele fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. au implinit varsta de 12 ani pana la data inceperii Campaniei,
  2. s-au vaccinat in perioada 19-20.06.2021 in cadrul organizat de Prefectura Bacau la Centrul de vaccinare din Auchan, facand dovada in acest sens la inscriere si dupa caz la ridicarea premiului;
  3. sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal semnand in acest sens formularul acord de prelucrare a datelor cu caracter personal inclus in talonul de participare tombola.

d.au completat formularul de participare pus la dispozitie de Asociatia C.A.R.Solidaritatea I.F.N. Buhusi, depunand in urna speciala talonul de participare completat corect cu datele solicitate in acesta.

3.2.Pentru a participa la Campanie este necesar sa fie indeplinite cumulativ conditiile mentionate la SECTIUNEA 3 si SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI PREMIILE din prezentul regulament.

3.3. La prezenta Campanie promotionala pot participa toate persoanele fizice, descrise mai sus, cu exceptia angajatilor Asociatiei C.A.R.Solidaritatea si ai agentiilor si furnizorilor implicati in aceasta campanie promotionala, precum si a rudelor de gradul I (copii si parinti) si sotului/sotiei celor mentionati mai sus.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI PREMIILE

4.1. Participantii la aceasta campanie iau la cunostinta si accepta faptul ca participarea la campanie si ulterior acordarea premiilor se va face sub rezerva indeplinirii cumulativ a conditiilor prevazute la SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE de mai sus,astfel ca la finele zilei de 20.06.2021 se va organiza o tombola prin tragerea la sorti din taloanele de participare depuse in urna , acordandu-se un numar de 5 premii in obiecte.

4.2. Organizatorul va oferi participantilor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE si cele de la pct. 4.1 de mai sus urmatoarele premii:

Premiile pentru tombola vor fi in ordine urmatoarele:

  • 2 buc  – smartwatch cf link-ului de mai jos- 384,99lei/buc *2= 769,98 lei

Smartwatch HUAWEI Watch GT, Android/iOS, silicon, green (altex.ro)

  • 1 buc – tableta cf link de mai jos- 489,90 lei

Tableta LENOVO Tab M8 TB-8505X, 8″, 32GB, 2GB RAM, Wi-Fi + 4G, Iron Grey (altex.ro)

  • 1 buc – telefon Samsung Galaxy A20e 32GB -167,99 lei
  • 1 pachet cafea boabe KAFUNE Intenso  500 grame cca 27 lei

4.3. Valoarea totala neta a premiilor oferite de catre Organizator este de 1.455 lei.

4.4. Veniturile sub forma de premii obtinute ca urmare a practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor prin publicitate sunt impozitate potrivit prevederilor titlului III “Impozit pe venit”, cap. 8 “Venituri din premii si din jocuri de noroc”din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Avand in vedere ca valoarea individuala a fiecarui premiu oferit se situeaza sub 600 lei, in conformitate cu prevederile  Codului fiscal nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.

4.5. Participantii iau la cunostinta si accepta faptul ca nu pot solicita contravaloarea in bani/alte produse/servicii a premiului stipulat in prezentul regulament.

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1. Castigatorii premiilor vor fi desemnati astfel:

5.1.1. premiile mentionate la pct. 4.2. de mai sus vor fi acordate celor 4 participanti la tombola in ordinea extragerii din urna, conditionat de indeplinirea cumulative a conditiile prevazute la SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE si cele de la pct. 4.1 de mai sus din prezentul regulament, ca urmare a desfasurarii campaniei promotionale..

5.1.2. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor mentionate la punctul 4.2. va avea loc la finele zilei de 20.06.2021, in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Organizatorului Asociatia CAR Solidaritatea I.F.N. si din personalul medical care efectueaza vaccinarea.

5.3. Comisia formata din reprezentanti ai Organizatorului si din personalul medical care efectueaza vaccinarea , va valida operatiunea de tragere la sorti, prin intocmirea si semnarea unui proces-verbal in acest sens.

5.4. Dupa ce vor fi extrasi castigatorii mentionat la pct. 5.1.2. se vor extrage 3 rezerve.

5.5. Castigatorii mentionati la pct. 5.1.2. vor fi contactat telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la tragerea la sorţi pentru oferirea de informatii in ceea ce priveste acceptarea premiului castigat. Daca persoana declarata castigatoare nu raspunde la telefon timp de 2 (doua) zile lucratoare consecutive (sunat de minim 2 ori/zi), se va trece la apelarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost trase. In cazul in care nici rezervele nu raspund la telefon timp de 2 (doua) zile lucratoare consecutiv (sunat de minim 2 ori/ zi) atunci premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

5.6. Toate premiile acordate in baza campaniei se vor oferi fiecarui castigator in urma prezentarii acestuia la sediul Asociatiei  C.A.R.Solidaritatea I.F.N. Buhusi- Sucursala Bacau, situata in str. Erou Ciprian Pintea , nr.30, jud Bacau. Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare a premiului, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de o luna calendaristica de la data incheierii campaniei promotionale, pe adresa: Asociatia C.A.R.Solidaritatea I.F.N. Sucursala Bacau, situata in str. Erou Ciprian Pintea , nr.30, jud Bacau, in atentia Conducerii CAR. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea pe cale amiabila a contestatiei, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Orice eroare cu privire la datele furnizate de catre participanti nu atrage raspunderea Organizatorului campaniei promotionale. Astfel, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie de acordare a premiilor in cazul furnizarii unor date eronate care au condus la imposibilitatea identificarii si anuntarii castigatorului.

5.7. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze (dupa caz) impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in cadrul acestei Campanii, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata ulterior, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Datele cu caracter personal ale participantilor la campania promotionala sunt prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa,.

6.2. Datele cu caracter personal captate prin documentatia contractuala aferenta relatiei de cont si respectiv prin documentatia mentionata la Sectiunea 5. ACORDAREA PREMIILOR a prezentului Regulament, precum si datele care se genereaza pe baza acestora sunt prelucrate in vederea indeplinirii scopurilor prezentei campanii promotionale, respectiv promovarea si derularea campaniei, verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate conform Sectiunii 3. CONDITII DE PARTICIPARE de mai sus, identificarea participantilor eligibili, acordarea premiilor si toate operatiunile aferente indeplinirii obligatiilor fiscale ce deriva din derularea acestei campanii, precum si in vederea indeplinirii obligatiilor legale aferente calcularii, retinerii si platii impozitului pe veniturile din premii si executarii contractului la care persoana vizata este parte.

6.3. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele: – date de identificare: numele si prenumele; 4 – date de contact: data  nasterii, numar de telefon, email; – informatii continute de actele de identitate ale castigatorilor.

6.4. Persoanele vizate de activitatea de prelucrare efectuata de catre Organizator sunt in mod exclusiv   persoane care s-au vaccinat descrise la Sectiunea 3. CONDITII DE PARTICIPARE.

6.5. In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Asociatia C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi, va prelucra datele cu caracter personal pe durata campaniei promotionale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Casa sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

6.6. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociatia C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate, reprezentantii C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii de cercetare a pietei.

6.7.  Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: a) Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate; b) Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta; c) Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete; d) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;  e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora; f) Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi. catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege; g) Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege; h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa, i) Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

6.8. In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este intemeiata pe consimtamantul persoanei vizate, aceasta dispune de dreptul de a retrage acest acord, in orice moment, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate deja pe baza consimtamantului exprimat anterior.

6.9. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Asociatia C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi  precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context si respectiv pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: office@carsolidaritatea.ro.

6.10. De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul C.A.R.Solidaritatea I.F.N.Buhusi, la urmatoarea adresa de e-mail: office@carsolidaritatea.ro

Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la  link-ul   https://carsolidaritatea.ro/gdpr/

6.11. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu acordul exprimat de participant si conform prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu banca. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

SECTIUNEA 7. LITIGII Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente, in conformitate cu prevederile legislatiei romane.

SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA SAU INCETAREA CAMPANIEI Campania promotionala va putea fi intrerupta doar pentru durate determinate si/sau va putea inceta doar in caz de forta majora, asa cum este aceasta definita de lege si/sau prin decizie unilaterala a Organizatorului. In aceasta situatie, Organizatorul va anunta participantii, prin afisare la sediile sucursalelor din zona municipiului Bacau, cu cel putin 1 zi inaintea incetarii/intreruperii Campaniei.

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE

9.1. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea de catre participanti a prezentului Regulament.

9.2. Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe perioada de desfasurare a Campaniei pe site-ului C.A.R.Solidaritatea, www.carsolidaritatea.ro si afisat la sediul sucursalelor  din judetul Bacau.

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament prin Acte Aditionale, eventualele modificari intrand in vigoare dupa ce acestea vor fi puse la dispozitia publicului prin afisare pe site-ului C.A.R, https://carsolidaritatea.ro/.

9.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

9.5. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea participantilor de a respecta integral prevederile prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Organizator, Asociatia C.A.R.Solidaritatea.I.F.N. Buhusi.