Politica de confidențialitate

Acasa Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI OFERTE DE CONTRACTARE A UNUI ÎMPRUMUT

Scopul acestei Politici este de a explica utilizatorilor/clienților/membrilor website-ului https://carsolidaritatea.ro/ ce date culegem prin intermediul website-ului, de ce le culegem și ce facem cu ele. În acest sens, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile ce urmează a fi detaliate.

În cadrul procedurilor privind aplicarea online pe website-ului nostru, în vederea solicitării unei oferte pentru contractarea unui împrumut si/sau analiza unei solicitari de împrumut, prestatorul obține și prelucrează date cu caracter personal.

Prestatorul se angajează să vă respecte confidenţialitatea, să vă protejeze datele personale şi să nu dezvăluie nicio informaţie referitoare la vizitele utilizatorilor/clienţilor/membrilor pe website şi nu va transmite unor terţe persoane datele personale introduse pe website-ul https://carsolidaritatea.ro/, cu excepţia situaţiilor legale.

Modificările referitoare la prezenta clauză de confidenţialitate ce vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor/clienţilor/membrilor prin intermediul publicării pe website, fără o informare prealabilă.

OPERATOR DE DATE

CASA DE AJUTOR RECIPROC SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI (denumită în continuare C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUȘI) este operator de date, având următoarele date de identificare: C.I.F. 9626394, cu sediul în loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100, tel./fax 0234 261004, web https://carsolidaritatea.ro/, e-mail office@carsolidaritatea.ro. De asemenea, orice Agenție din cadrul C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUȘI este considerată operator de date pentru serviciile locale pe care le oferă. Mai multe detalii referitoare la aceste Agenții găsiți pe site-ul nostru, la secțiunea Rețea.

DOMENIUL DE PLICARE

Domeniul de aplicare este reprezentat de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare Regulament.

Având în vedere reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal introduse prin acest Regulament, ne luăm angajamentul că datele dumneavoastră personale vor fi procesate într-un mod transparent, echitabil, cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiaţi, conform legii.

DEFINIȚII

Utilizator – orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu care accesează website-ul, fiind interesată de datele, informaţiile, anunţurile şi/sau serviciile oferite de acest website;

Client/membru – orice persoană fizică (inclusiv persoanele fizice autorizate) cu capacitate de exerciţiu conform dispoziţiilor legale şi/sau persoană juridică care contractează serviciile oferite de către C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI;

Prestator – C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI, prin oricare dintre Agenţiile prezentate pe website;

Terţ – persoană/entitate care nu ia parte la încheierea actului juridic sau la un litigiu nici direct, nici prin reprezentare;

Servicii – constituirea de diferite categorii de fonduri, solicitarea şi obţinerea de oferte în vederea obținerii împrumuturilor, solicitarea şi contractarea împrumuturilor, precum şi facilităţile oferite membrilor C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI.

PRELUCRARE DE DATE

Prin „prelucrarea de date” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziției în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea (art. 4 pct. 2 din Regulament).

CE DATE URMEAZĂ A FI COLECTATE?

Referitor la datele ce vor fi colectate, acestea sunt: nume şi prenume, adresa de domiciliu sau reşedinţă, cod numeric personal, semnătura, situaţia economică financiară, număr de telefon, adresa de e-mail, numărul de cont bancar si situatia dumneavoastra financiara, datele privind actul de identitate, datele privind starea civilă, studii, loc de muncă şi date privind angajatorul, numărul dosarului de pensie. De asemenea, colectăm date speciale despre dumneasvoastră, de exemplu: informaţii privind starea de sănătate colectate din documentele prezentate şi din decizii medicale privind capacitatea de muncă, ş.a.

PENTRU CE SCOPURI SUNT COLECTATE ACESTE DATE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în vederea îndeplinirii scopurilor legitime şi/sau pentru a ne conforma obligaţiilor legale şi/sau contractuale sau în baza consimţământului (exclusiv în situaţiile când acesta este necesar). De asemenea, vom prelua datele cu caracter personal pe care le primim prin intermediul unor surse externe: publicaţii, de la autorităţi publice, angajatori, executori judecătoreşti, bănci, notari publici, avocaţi şi alte entităţi, nefiind necesar consimţământul dumneavoastră în acest sens.

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI, în calitate de operator de date cu caracter personal, va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările să fie caracterizate de legalitate, echitate şi transparenţă, iar datele solicitate vor fi adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar prin raportare la scopurile în care acestea sunt prelucrate.

UNDE VOR FI STOCATE ACESTE DATE?

Prestatorul prelucrează datele în evidenţele proprii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale Regulamentului BNR nr. 2 din 06 septembrie 2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi în conformitate cu alte legi aplicabile.

Prestatorul poate dezvălui aceste date către următoarele terţe părţi care acţionează, de asemenea, ca operatori de date cu caracter personal: autorităţi publice, angajatori, auditori/cenzori, bănci, instanţe judecătoreştii, notari publici, avocaţi, firme de curierat, precum şi alte persoane juridice care prelucrează datele în baza unui contract şi numai pentru respectarea intereselor legitime ale dumneavoastră.

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către terţi persoane neautorizate, în mod accidental şi/sau intenţionat.

Nu vom păstra datele dumneavoastră mai mult decât este necesar şi le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obţinute.

DREPTURILE PERSOANELOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Drepturile persoanelor cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal, astfel cum figurează în evidența C.A.R.-ului și de a solicita informații privind modul și scopul în care sunt prelucrate, conform art. 15 din Regulament; dreptul de a solicita rectificarea/corectarea/completarea datelor sale, de a se opune prelucrării acestora total/parțial, de a solicita ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, conform art. 17-18 și art. 21 din Regulament; dreptul la portabilitatea datelor, constând în posibilitatea  de a cere transmiterea datelor la un alt operator, conform art 20 din Regulament; dreptul a se adresa autorității de supraveghere cu o sesizare/plângere împotriva instituției, în ipoteza în care apreciază că aceasta prelucrează datele sale personale cu nerespectarea legislației în vigoare, conform art. 77 din Regulament; dreptul de a i se soluționa solicitările privind datele sale personale într-un termen rezonabil și de a fi informată cu privire la eventualele măsuri adoptate în raport de solicitarea sa, conform art. 12 și 19 din Regulament; dreptul de a fi informată în cazul încălcării securității datelor sale personale, de natură a-i pune sub un risc ridicat drepturile și interesele, conform dispozițiilor art. 34 din Regulament.

CUM OBȚINEM ACESTE DATE CU CARACTER PERSONAL?

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI va obţine consimţământul dumneavoastră prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dvs. a unei note de informare pusă la dispoziţie de către prestator când vizitaţi una dintre Agenţiile prestatorului sau prin intermediul website-ului, prin completarea unui formular.

Orice persoană care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe website, în măsura în care acestea sunt necesare obţinerii serviciilor, îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca prestatorul să prelucreze şi să colecteze datele cu caracter personal furnizate cu această ocazie.

Orice consimţământ acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi retras în orice moment, prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de corespondenţă loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100 sau la telefon 0234 261 004. Retragerea consimţământului, acolo unde este posibilă, faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal nu va afecta într-o formă negativă serviciile obţinute în cadrul prestatorului (acordare de împrumut, plată cotizaţii, etc.).

CONFIDENȚIALITATEA MINORILOR

Menționăm că nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații sau date de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nostru nu are ca scop solicitarea de informații sau prelucrarea de date cu caracter personal de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

În cazul în care totuși are loc o asemenea situație ce produce consecințe în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal ale persoanele cu vârsta sub 18 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce ne este adus la cunoștință acest lucru. Răspunderea pentru utilizarea website-ului de către minori aparține în exclusivitate părinților sau reprezentanților legali ai acestora.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sunt: e-mail: revizor.contabil@carsolidaritatea.onmicrosoft.com,  adresă de corespondenţă loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100.

CLAUZE FINALE

Utilizarea acestui website nu garantează obținerea unui împrumut. Orice cerere primită prin intermediul acestui website va fi supusă unui proces de aprobare. Sunt de acord cu faptul că prestatorul poate refuza cererea mea fără a îmi explica motivul refuzului.

Orice plângere referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact le regăsiți în secțiunea Contact a website-ului https://www.dataprotection.ro/.

DETALII DE CONTACT

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la revizor.contabil@carsolidaritatea.onmicrosoft.com sau la următoarea adresă de corespondență: loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100, precum și telefonic la numărul de telefon 0234 261 004.

Prin acceptarea acestei politici de confidențialitate, declar ca am citit, că accept condițiile stabilite prin aceasta și că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal rezultate din formularul de contact și a înscrisurilor depuse pentru solicitarea unei oferte în vederea contractării unui împrumut prin aplicare online.