Informații generale

Acasa Informații generale

CASA DE AJUTOR RECIPROC SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI, C.I.F. 9626394, cu sediul în loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100, tel./fax 0234 261 004, web https://carsolidaritatea.ro/, e-mail office@carsolidaritatea.ro.

Vă invităm să citiţi cu atenţie secţiunea „Termeni şi Condiţii” ce urmează a fi prezentată, în vederea informării şi a utilizării website-ului în cel mai bun mod. Accesarea şi/sau folosirea acestui website şi implicit a informaţiilor furnizate presupun o acceptare tacită totală şi necondiţionată a acestor termeni şi condiţii, reprezentând înţelegerea dintre părţi.

Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei dispoziţii din cadrul acestora atrage obligaţia persoanei de a înceta imediat accesarea website-ului şi/sau folosirea serviciilor acestuia.

Toate drepturile asupra informaţiilor expuse prin sau pe website-ul https://carsolidaritatea.ro/, incluzând, dar fără a ne limita la: date, texte, grafică, mărci comerciale, logo-uri, fotografii, ilustraţii şi toate celelalte materiale prezentate, respectiv aranjarea lor, sunt rezervate C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI.

În cazul încălcării acestor termeni şi condiţii de către utilizatori sau de către membri/clienţi, în vederea recuperării prejudiciilor, C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI poate lua orice măsură legală apreciată a fi necesară. În plus, pentru protecţia sa, poate bloca accesul oricărui utilizator sau client/membru la acest website.

DEFINIŢII

Utilizator – orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu care accesează website-ul, fiind interesată de datele, informaţiile, anunţurile şi/sau serviciile oferite de acest website;

Client/membru  – orice persoană fizică (inclusiv persoanele fizice autorizate) cu capacitate de exerciţiu conform dispoziţiilor legale şi/sau persoană juridică care contractează serviciile oferite de către C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI;

Prestator – C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI, prin oricare dintre Agenţiile prezentate pe website;

Terţ – persoană/entitate care nu ia parte la încheierea actului juridic sau la un litigiu nici direct, nici prin reprezentare;

Servicii – constituirea de diferite categorii de fonduri, solicitarea şi obţinerea împrumuturilor, precum şi facilităţile oferite membrilor C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI.

FOLOSIREA WEBSITE-ULUI

Acest website poate fi folosit de către clienţii/membrii C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI, precum şi de către orice utilizator care doreşte să beneficieze de serviciile C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI sau doreşte să se informeze asupra lor.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conţinutului informaţiilor şi a materialelor expuse pe acest website de către orice persoană fără acordul scris al prestatorului.

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura website-ului în orice moment, fără vreo informare prealabilă. Sunteţi de acord să recitiţi această secţiune a site-ului periodic, iar accesarea repetată a website-ului reprezintă dovada acordului dvs. deplin şi necondiţionat cu privire la aceste schimbări.

Nicio informaţie expusă pe acest website nu va fi considerată drept ofertă de servicii, deşi prestatorul încearcă să ofere doar informaţii actualizate. Acest website nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceea.

Orice persoană care doreşte să se informeze şi/sau să beneficieze de serviciile oferite este rugată să contacteze operatorii de la oricare dintre Agenţiile prestatorului pentru mai multe detalii la numerele de telefon din secţiuniile Contact şi Reţea de pe website sau personal, la sediul sau punctele de lucru ale prestorului pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului respectiv, cât şi asupra condiţiilor contractuale.

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI nu garantează faptul că acest site funcţionează fără erori sau întreruperi.

Prestatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daună/pagubă produsă utilizatorului şi/sau clientului/membrului cauzată de informaţii eronate, precum şi de omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere de viruşi.

Informaţiile se pot modifica în orice moment şi nu se poate acorda nicio garanţie cu privire la exactitatea, caracterul complet sau actual al informaţiile furnizate.

De asemenea, C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI nu poate garanta sau controla actualitatea şi/sau acurateţea informaţiile prezentate pe website-urilor terţilor, la care se face trimitere de pe website-ul  prestatorului şi nici nu îşi asumă nicio responsabilitate privind sistemul de protecţie a confidenţialităţii utilizat de aceste website-uri.

DREPTUILE ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventuale erori sau disfuncţionalităţi reclamate referitoare la funcţionabilitatea website-ului sau neconcordanţe între cele comunicate verbal/telefonic şi datele publicate pe website, cu excepţia acelor neconcordanţe datorate modificării conţinutului informaţiei în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse prin prezenta secţiunea.

Prestatorul nu oferă vreo garanţie utilizatorilor sau clienţilor/membrilor că website-ul va funcţiona în mod neîntrerupt, în mod sigur, la timp sau fără erori. Prestatorul nu este responsabil pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care utilizatorul sau clientul/membrul le-ar putea suferi din această cauză.

Prestatorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecţiunile tehnice ce pot apărea la nivelul Agenţiilor, dar nici de cele apărute la terţe persoane.

Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitatea utilizatorilor sau a clienţilor/membrilor, în special în ceea ce priveşte furnizarea unui conţinut eronat cu privire la datele serviciului solicitat.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment informaţii ce apar în conţinutul website-ului.

Prestatorul are dreptul de a bloca conturi atunci când există suspiciunea că prin crearea acestuia s-au adus sau s-ar putea aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor utilizatori/clienţi/membri ai serviciului.

Prestatorul este titularul drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu orice apare în conţinutul website-ului.

Potrivit legislaţiei în vigoare, prestatorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente referitor la activităţile pe care le suspectează a fi nelegale desfăşurate de către destinatarii serviciilor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de către utilizatorii/clienţii/membrii website-ului.

Prestatorul poate efectua teste şi analize statistice ce au ca scop eficientizarea politicilor practicate şi îmbunătăţirea activităţii şi a experienţei utilizatorilor/clienţilor/membrilor, fără a fi ţinut de obligaţia de informare a acestora cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatelor acestora. Utilizatorii/clienţii/membrii pot cere lămuriri în măsura în care se consideră dezavantajaţi, iar prestatorul va depune toate diligenţele în vederea reglementării situaţiei sesizate dacă se stabileşte că solicitarea este una temeinică.

DREPTUILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI SAU ALE CLIENŢILOR/MEMBRILOR

Utilizatorul sau clientul/membrul are dreptul de a beneficia de serviciile oferite pe website, atât timp cât nu se constată o încălcare a secţiunii „Termeni şi Condiţii”.

Utilizatorul sau clientul/membrul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul informaţiilor furnizate, declarând că acestea corespund realităţii, neîncălcând astfel drepturile prestatorului şi/sau ale unor terţe persoane.

Utilizatorului sau clientului/membrului îi este strict interzis să preia orice informaţie publicată pe website în vederea republicării, fără acordul scris al prestatorului.

CONDIŢII SERVICII

Fiercare serviciu este detaliat pe website în secţiunea Servicii, iar pentru mai multe informaţii şi lămuriri, fiecare utilizator/client/membru este invitat să ne contacteze telefonic sau să se prezinte la sediul nostru.