Prelucrarea datelor cu caracter personal

Acasa Prelucrarea datelor cu caracter personal

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Domeniul de aplicare este reprezentat de Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare Regulament.

Având în vedere reglementările privind protecţia datelor cu caracter personal introduse prin acest Regulament, ne luăm angajamentul că datele dumneavoastră personale vor fi procesate într-un mod transparent, echitabil, cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiaţi, conform legii.

Prin „prelucrarea de date” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziției în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea (art. 4 pct. 2 din Regulament).

Referitor la datele ce vor fi colectate, acestea sunt: nume şi prenume, adresa de domiciliu sau reşedinţă, cod numeric personal, semnătura, situaţia economică financiară, număr de telefon, adresa de e-mail, numărul de cont bancar, datele privind actul de identitate, datele privind starea civilă, studii, loc de muncă şi date privind angajatorul, numărul dosarului de pensie. De asemenea, colectăm date speciale despre dumneasvoastră, de exemplu: informaţii privind starea de sănătate colectate din documentele prezentate şi din decizii medicale privind capacitatea de muncă, ş.a.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în vederea îndeplinirii scopulor legitime şi/sau pentru a ne conforma obligaţiilor legale şi/sau contractuale sau în baza consimţământului (exclusiv în situaţiile când acesta este necesar). De asemenea, vom prelua datele cu caracter personal pe care le primim prin intermediul unor surse externe: publicaţii, de la autorităţi publice, angajatori, executori judecătoreşti, bănci, notari publici, avocaţi şi alte entităţi, nefiind necesar consimţământul dumneavoastră în acest sens.

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI, în calitate de operator de date cu caracter personal, va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările să fie caracterizate de legalitate, echitate şi transparenţă, iar datele solicitate vor fi adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar prin raportare la scopurile în care acestea sunt prelucrate.

Prestatorul prelucrează datele în evidenţele proprii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale Regulamentului BNR nr. 2 din 06 septembrie 2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi în conformitate cu alte legi aplicabile.

Prestatorul poate dezvălui aceste date către următoarele terţe părţi care acţionează, de asemenea, ca operatori de date cu caracter personal: autorităţi publice, angajatori, auditori/cenzori, bănci, instanţe judecătoreştii, notari publici, avocaţi, firme de curierat, precum şi alte persoane juridice care prelucrează datele în baza unui contract şi numai pentru respectarea intereselor legitime ale dumneavoastră.

Drepturile persoanelor cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: dreptul de a avea acces la datele sale cu caracter personal, astfel cum figurează în evidența C.A.R.-ului și de a solicita informații privind modul și scopul în care sunt prelucrate, conform art. 15 din Regulament; dreptul de a solicita rectificarea/corectarea/completarea datelor sale, de a se opune prelucrării acestora total/parțial, de a solicita ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, conform art. 17-18 și art. 21 din Regulament; dreptul la portabilitatea datelor, constând în posibilitatea  de a cere transmiterea datelor la un alt operator, conform art 20 din Regulament; dreptul a se adresa autorității de supraveghere cu o sesizare/plângere împotriva instituției, în ipoteza în care apreciază că aceasta prelucrează datele sale personale cu nerespectarea legislației în vigoare, conform art. 77 din Regulament; dreptul de a i se soluționa solicitările privind datele sale personale într-un termen rezonabil și de a fi informată cu privire la eventualele măsuri adoptate în raport de solicitarea sa, conform art. 12 și 19 din Regulament; dreptul de a fi informată în cazul încălcării securității datelor sale personale, de natură a-i pune sub un risc ridicat drepturile și interesele, conform dispozițiilor art. 34 din Regulament.

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI va obţine consimţământul dumneavoastră prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dvs. a unei note de informare pusă la dispoziţie de către prestator când vizitaţi una dintre Agenţiile prestatorului sau prin intermediul website-ului.

Orice persoană care oferă date şi/sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe website, în măsura în care acestea sunt necesare obţinerii serviciilor, îşi manifestă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru ca prestatorul să prelucreze şi să colecteze datele cu caracter personal furnizate cu această ocazie.

Orice consimţământ acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale poate fi retras în orice moment, prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de corespondenţă loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100 sau la telefon 0234 261 004. Retragerea consimţământului, acolo unde este posibilă, faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal nu va afecta într-o formă negativă serviciile obţinute în cadrul prestatorului (acordare de împrumut, plată cotizaţii, etc.).

C.A.R. SOLIDARITATEA I.F.N. BUHUŞI utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către terţi persoane neautorizate, în mod accidental şi/sau intenţionat.

Nu vom păstra datele dumneavoastră mai mult decât este necesar şi le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obţinute.

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sunt: adresă de corespondenţă loc. Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, jud. Bacău, cod poştal 605100.

PROCEDURA DE DEPUNERE ŞI SOLUŢIONARE A PLÂNGERILOR ŞI SESIZĂRILOR PRIMITE DIN PARTEA UTILIZATORILOR/CLIENŢILOR/MEMBRILOR

Orice utilizator/client/membru poate spune plângere sau sesizare referitoare la serviciile oferite de Prestator în termen de cel mult 7 zile de la data producerii evenimentului şi/sau apariţiei cazului sesizat.

Aceştia pot transmite oricând prestatorului plângeri sau sesizări referitoare la activitatea pe care le suspectează a fi nelegale desfăşurate de către alţi utilizatori/clienţi/membri, despre care au luat cunoştinţă.

Plângerile sau sesizările vor fi depuse la transmise către adresa de e-mail office@carsolidaritatea.ro.

Plângerile sau sesizările trebuie să includă datele de identificare ale utilizatorului/clientului/membrului, obiectul şi motivele, astfel încât prestatorul să le poată soluţiona într-un termen rezonabil de la data sesizării. Prestatorul poate solicita mai multe detalii în vederea soluţionării, utilizatorul/clientul/membrul având obligaţia să răspunsă la solicitările prestatorului.

Pentru a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii/clienţii/membrii pot accesa următorul link: https://anpc.ro/.

LEGEA APLICABILĂ

Orice plângere sau litigiu generat sau legat de utilizarea acestui website, a conţinutului sau a materialelor expuse vor fi guvernate de legislaţia română în vigoare.

AM CITIT CELE ENUNŢATE MAI SUS ŞI DECLAR CĂ SUNT DE ACORD CU PREVEDERILE DIN SECŢIUNEA TERMENI ŞI CONDIŢII DE MAI SUS, FAŢĂ DE CARE SUNT DIRECT ŞI EXCLUSIV RĂSPUNZĂTOR PENTRU TOT CEEA CE ÎNTREPRIND ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL.